СТЕННА ЖИВОПИС Храм Св. Теодор – Тирон – Драгушиново
ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ РБОТИ

1. Бяха направени „подливания“ с разтвор от вар и поливинилацетатно лепило „NEOSTIK 2009“ в съотношение 3:1 и 5% концентрация. След това концентрацията беше увеличавана до 20%. Бяха направени укрепвания отдолу чрез вкарване на същия разтвор със спринцовка. Така бяха възстановени връзките между хастара и фината мазилка, а също и „джобовете“, образували се между хастара и фината мазилка. При местата на по-големи подкожушвания към разтвора беше добавяно и финна креда за пълнител (при голямата загуба и при счупването).

Използуваха се специално направени щитове. За размекване на мазилката беше използуван разтвор в състав вода и етилов алкохол в съотношение 1:1.

2. Връзката между живописния слой и финния мазилков грунд беше укрепена с използуването на лепилен разтвор от „PRIMAL AC 33“ в 3% и 5% концентрация и вар за пълнител.

3. При направените внимателни проби за почистване на живописта беше установено, че най-добър резултат се постига при използуването на хлебна гума и последващо почистване с неутрални сапунати и бързо изсушаване. Така беше почистена живописта.

5. Бяха направени нови китове от чиста гасена вар и финно пресят пясък в съотношение 1:3 с добавка на поливинилацетатно лепило „NEOSTIK 2009“ и ленена слама за арматура. За последния слой от новия кит, вместо пясък бе използувана финна креда. Така се получи максимално близка трактовка на мазилката до оригиналната.

6. Ретушите са изпълнени с пигменти и воден разтвор на „PRIMAL AC 33“. Също на места е използуван и акварел „TALENS“.

Беше работено имитативно, като за да се достигне максимално оригиналното естетическо въздействие на живописта, фона бе интегриран посредством велатури с оптимално близък цвят до оригиналния.