ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

ТАВАН В КЪЩАТА НА ПОП БРАЙКО ХАДЖИГЕНОВ - ГР. КАРЛОВО

ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ РБОТИ

    1. Бяха направени “подливания” отгоре върху летвите на “каратавана” с разтвор от вар и поливинилацетатно лепило “NEOSTIK 2009” в съотношение 3:1 и 5 % концентрация. След това концентрацията беше увеличавана до 20 %. Бяха направени укрепвания отдолу чрез вкарване на същия разтвор със спринцовка. Така бяха възстановени връзките между хастара и летвите, а също и “джобовете”, образували се между хастара и финната мазилка. При местата на по-големи подкужушвания към разтвора беше добавяно и финна креда за пълнител (при голямата загуба и при счупването).
    Използуваха се специално направени щитове с дървени подпори. За размекване на мазилката беше използуван разтвор в състав вода и етилов алкохол в съотношение 1:1.
    2. Връзката между живописния слой и финния мазилков грунд беше укрепена с използуването на лепилен разтвор от “PRIMAL AC 33” в 3 % и 5 % концентрация.
    Това беше извършено главно чрез напръскване по фона и гирляндения орнамент и много упорито и внимателно обмазване с последващо прилепване на орнаментите в четирите ъгъла.
    3. Старият напукан кит на голямата загуба беше премахнат и бордовете му бяха укрепени със лепилен състав от вар, “NEOSTIK 2009” и креда като също бяха използувани щитове до стягането на лепилото.
    4. При направените внимателни проби за почистване на живописта беше установено, че най-добър резултат се постига при използуването на хлебна гума и последващо почистване с неутрални сапунати и бързо изсушаване. Така беше почистена живописта, особено по розетата, ъгловите орнаменти и холкелния фриз, а така също и по фона, но с по-слаб резултат.
    5. Бяха направени нови китове от чиста гасена вар и финно пресят пясък в съотношение 1:3 с добавка на поливинилацетатно лепило “NEOSTIK 2009” и ленена слама за арматура. За последния слой от новия кит, вместо пясък бе използувана финна креда. Така се получи максимално близка трактовка на мазилката до оригиналната.                                
       6. Ретушите са изпълнени с пигменти и воден разтвор на “PRIMAL AC 33”. Също на места е използуван и акварел “TALENS” главно по холкелния фриз и ъгловите орнаменти.
    Беше работено имитативно, като за да се достигне максимално оригиналното естетическо въздействие на украсата, фона бе интегриран посредством велатури с оптимално близък цвят до оригиналния.

 

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia