ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

консервация и реставрация на
стенописите на западната стена в храм
“Св.Петка” – с. Войнеговци

октомври – декември 2010


1. Обяснителна записка

     Храм “Св. Петка” в с. Войнеговци се намира в центъра на селото. Това е единствения действащ  храм и е от особено значение за хората от селото. С типичното планово-композиционно, обемно-пространствено и архитектурно-художествено решение, тя е ценен паметник на нашето културно-историческо наследство. Църквата има статут на недвижима културна ценност и е декларирана като художествен паметник, със списък на НИПК от 13.07.1973 г.
    Църквата представлява малка, еднокорабна , едноапсидна постройка, с полуцилиндричен свод и двускатен покрив. Изградена е от камък, с декоративна фугировка и е покрита с турски керемиди. По архитектурен тип напомня църквите от късното средновековие – 16-17 в. Покрива и фасадите са ремонтирани .
    Стенописната украса обхваща всички вертикални стени в нивото до 2,2 м от горния ръб на стените. Оригиналното ниво на свода е занижено от по-късно монтрана дървена обшивка , с кобилична форма.Стила на изписване е типичен за втората половина на 19 в. – късен примитив. Не се забелязва датировка или подпис на зографа.    


2. Техника и технология на изпълнение.

    В техническо отношение стенописната украса на храм “Св. Петка” не се отличава особено от традиционните принципи на живописта от края на 19 в. В композиционно отношение сцените в олтара и по стените на наоса следва традиционната иконографска схема. Изключение прави западната стена , където е изобразена част от сцената „Страшния съд” и по-точно – „Митарствата на душата”.
 Градежа е стабилен. Мазилковият грунд е доста дебел, изпълнен от един слой – без ясно обособени хастар и финна мазилка, който се състои от : карбонизирала  варова  мазилка със свързващо вещество калциева вар и инертен пълнител от кварцов пясък. Забелязва се наличието на значително количество дребно нарязана слама.  На някои места е загладен е добре, но на други стои доста грапаво.  Общо повърхноста е неравномерна .
Колоритът е характерен за късното Възраждане – синьо, зелено, червено, жълто и черно. Фоновете са в синьо и розово. Живописния слой е положен плътно , като трактовката е характерна с леките разбелки на дрехите и широкото използване на тъмни контури – на места доста грубовати. Фигурите на правите светци по северната и южната стени са мащабни, изпълващи цялото пространство . Работено е с четка. Оригиналните бои се състоят от пигменти: жълта  ; червена – Червена охра ; синя – Ултрамарин ; зелена . За свързвател на боите  е използвано водоразтворими лепила – най-вероятно  яйце и растителни гуми /вишнева, арабикум/.
   
3. Състояние на обекта преди реставрация

     В архитектурно-строително отношение обекта е в добро състояние. След взетите мерки от църковното настоятелство  не се наблюдават никъде течове или проникване на влага.   Преди седем  години местен неук „майстор” почти изцяло е преизписал грубо двете надлъжни стени с блажни, алкидни бои, с което е нарушил сериозно автентичността на стенописите. Стенописите на западната стена и в олтара , като цяло са в тежко състояние.  Има люпежи, големи подкожушвания и замърсяване. Мазилковия грунд на много места не се държи  добре за основата – има няколко големи отделяния.  Връзката между него и живописта също е много слаба. На места има разпрашаване на боите. Цялото изображение е замърсено от сажди, паяжини и др. Има частично , но на места плътно надживописване , главно по фоновете и рамките с водни , постни бои.

преди реставрация
западната стена преди реставрация


4.  Направени  проби и опити за отстраняване на неоригиналните преписи по стенописите.

    Направени бяха проби за отстраняване на грубите надживописвания в наоса :
    4.1.  Механично с остри скалпели – не е възможно , поради здравата връзка между блажната боя и оригиналния живописен слой.
    4.1.  Със слаби органични разтвори – терпентин, уайтспирит и етилов алкохол , и последващо механично отстраняване на горележащия слой алкидна боя.     -   Резултатите не бяха задоволителни ,  получава се неравномерно почистен оригинален слой и сериозни загуби от около 50 % .
    4.2.  Със силни органични разтворители -  ацетон , лабораторен толуол и индустриален разтвор „Корселин”,  с последващо механично отстраняване на горележащия слой с помощта на скалпели .   -  Резултатите  са най-добри при  компрес с разтвор от ацетон и толуол в съотношение 1:1 , размеква добре алкидната боя и е възможно да бъде отстранена.
    4.3.    С третиране със смивка за блажна боя  -  Поради сравнително дебелия и здрав слой алкидната блажна боя се разтваря  неравномерно , налага се допълнително размекване и при почистването на вече размекнатия слой с влажни тампони има големи загуби на оригинална живопис, поради слабия свързвател на оригиналната живопис.
    4.5.   Пробите за почистване на вече освободената живопис са най-добри при използването на смес от уайтспирит  с няколко капки  етилов алкохол.
    4.6.  Пробите за отстраняване на преписите с постни бои на западната стена  бяха успешни  , като се използувт  памучни тампони с разтвор на 3 части етилов алкохол и 1 част вода.    


5.   Извършени   консервационно   -   реставрационни работи

    5.1. Беше направено първоначално почистване на повърхността от паяжини и едри сажди. Това беше извършено изключително внимателно с много меки и финни четки , с минимален  контакт с оригиналната живопис.
    5.2. Направи се укрепване на връзката между живописния слой и мазилковия грунд и спиране разпрашаването на боите от видимите части на оригиналната живопис Тази операция се извърши чрез вкарване на свързващ полимерен разтвор на водна основа. Беше използван PRIMAL AC 33 в 3 % и 5 % концентрация, като на местата, където е възможно се обмазва, а на другите укрепващия разтвор беше впръскван.
    5.3.   Беше направено протезиращо  укрепване на живописта с микалентна хартия и памучно платно на местата на подкожушване . Беше  използван воден разтвор на желатин.
    5.4.   Направи се подливане и заздравяване на връзката на мазилковия грунд  с основата /зида/.  Използува се варово-лепилен разтвор от  чиста вар и поливинил-ацетатно  лепило  „МOWELITE”.  Прибавяше се към разтвора и ситно нарязани калчища до 20 % , за осигуряване на по-голама здравина на новата връзка. В дълбоките части между съставните камъни на зидарията беше използвана пенополиуретанова смола – вкарвана под налягане /техниката е използвана от реставратора Стефан Аенски/. Сцените „Терзия” и „Жена коя мами” бяха свалени и след обработване на гърба , бяха върнати на същите места . Залепени са с варово лепилен състав със ситен пясък.
    5.5.   Беше свалено протезиращото укрепване , след изсъхване на  подлетите участъци.
    5.6.  Бяха премахнати всички неоригинални  преписи  и надживописвания. За блажната боя се използва метод с компреси с разтвор от ацетон и толуол в съотношение 1:1 , който размекваше добре алкидната боя и последващо отстраняване с остри скалпели .  За  постните преписи се използваха  памучни тампони с разтвор от 3 части етилов алкохол и 1 част вода.
    5.7. Допълнително почистване на живописта. След освобождаването на живописната повърхност и изсъхването и , беше допълнително почистена чрез използване на смес от уайтспирит  с няколко капки  етилов алкохол. Също за почистване бяха  използвани  въглехидратни пасти от рода на глебните гуми, а където е необходимо и неутрални сапунати с дестилирана вода.
    5.8.  Укрепването на връзката между живописния слой и мазилковия грунд на освободените участъци оригинална живопис,   беше  извършено чрез вкарване на свързващ полимерен разтвор на водна основа. Беше използван PRIMAL AC 33 в 3 % и 5 % концентрация, като на местата, където е възможно се обмазваше, а на другите укрепващия разтвор беше впръскван.
    5.9. Направа на китове. Където беше необходимо бяха направени китове от чиста гасена вар и много финно пресят пясък с добавка на поливинилацетатно лепило “MOWELITE”. Те бяха добре уплътнявани и изгладени с максимално доближаване до оригиналната мазилка.
    5.10. Изпълнение на реставраторски ретуш и общо колоритно реинтегриране на живописта. Ретушите са изпълнени с пигменти и полимерен свързвател – воден разтвор на PRIMAL AC 33. Беше  работено имитативно с четка, като се постигна  максимално реинтегриране на живописта и възвръщане на първоначалното естетическо въздействие на украсата.
    5.11.    По време на работата се направи проучване за по-ранни живописни слоеве под стенописите от 19 век. Установи се ,че няма наличие но по-стари живописни слоеве.
    5.12. Всички по-горе изброени видове работа, както и първоначалното състояние на обекта бяха писмено и фото документирани .

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia